وزارت فرهنگ و ارشاد

وزارت علوم تحقیقات

پژوهشکده معراج

معاونت پژوهش

مدرسه عالی شهید مطهری

شهرداری تهران

شوراز تخصصی حوزوی

رادیو معارف

وزارت علوم و تحقیقات

پژوهشکده امام خمینی

دانشگاه تهران

دانشگاه قم

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

بنیاد حکمت اسلامی صدرا