خانه / دسته‌بندی نشده / محورهای فراخوان

محورهای فراخوان

محورهای فراخوان همایش ملی حکیم طهران
«نکوداشت مقام علمی مرحوم آقاعلی مدرس زنوزی»

 محورهای فراخوان مقاله

الف) شخصیت شناسی حکیم طهران
شخصیت علمی

ـ زیست نامه، اساتید و شاگردان حکیم طهران؛
ـ ابعاد عقلی و نقلی و نوآوری های علمی آقاعلی مدرس (توصیفی)؛
ـ جایگاه علمی آقا علی در مقایسه با حکمای معاصرش (آقامحمدرضا قمشه ای، حکیم سبزواری، میرزای جلوه و…)؛
ـ بازخوانی پژوهش ها و آنچه درباره احوال و آراء آقاعلی مدرس انجام پذیرفته؛
ـ روش شناسی فکری فلسفی حکیم طهران؛
ـ جایگاه حکیم طهران در حکمت متعالیه.

شخصیت اخلاقی
ـ سیره اخلاقی و معنوی آقاعلی مدرس؛
ـ آقاعلی مدرس به روایت دیگران.

شخصیت اجتماعی ـ سیاسی
ـ جایگاه اجتماعی ـ سیاسی حکیم طهران و والد معظم وی؛
ـ منش سیاسی آقاعلی مدرس و معاصران وی؛
ـ سلوک و تعامل آقاعلی مدرس با فقیهان؛
ـ مواجهه حکیم طهران با جریان های فکری معاصرش.
ب) معرفی حوزه حکمی طهران

 • زمینه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شکل گیری حوزه حکمی تهران؛
 • ابعاد و پیامدهای فرهنگی ـ اجتماعی حوزه حکمی تهران؛
 • جامعیت حوزه حکمی تهران در قرون ۱۳ و ۱۴؛
 • شکل گیری تاریخی گفتگو میان فلسفه اسلامی و فلسفه غرب در حوزه حکمی تهران و پیامدهای آن؛
 • نشر آثار فلسفی و عرفانی در قرون ۱۳ و ۱۴؛
 • اساتید طبقه نخست حوزه حکمی تهران: ملاعبدالله زنوزی، آقا علی مدرس زنوزی، میرزای جلوه، آقامحمدرضا قمشه ای، میرزا حسین سبزواری؛
 • اساتید طبقه دوم حوزه تهران: شیخ عبدالنبی نوری، ملامحمد آملی، میرزا حسن کرمانشاهی، میرزاهاشم اشکوری، میرزاطاهر تنکابنی، میرشهاب الدین نیریزی، میرزا محمود قمی، میرزا علی اکبر حکیم یزدی، ملانظر علی طالقانی و…؛
 • اساتید طبقه سوم: میرزا محمدعلی شاه آبادی، میرزا احمد و میرزا مهدی آشتیانی، سیدکاظم عصّار، میرزا محمود آشتیانی، شیخ محمدتقی آملی، شیخ محمدحسین فاضل تونی، سید ابوالحسن رفیعی قزوینی، سیدحسین بادکوبه ای، آقابزرگ حکیم شهیدی، شیخ اسدالله یزدی، حاج فاضل رازی، میرزا ابوالحسن شعرانی، میرزامهدی الهی قمشه ای و…؛
 • تعامل میان اساتید حکمت تهران و فقها؛
 • مدارس تهران و وضعیت تدریس حکمت و عرفان در آنها (گذشته و حال)؛
 • امتداد و تأثیر اندیشه حکیمان تهران در حوزه های نجف، قم، مشهد و… ؛
 • سیره سیاسی اجتماعی حکما، اندیشمندان و روشنفکران تهران در دو سده اخیر؛
 • سیاست و جامعه در اندیشه حکمت پژوهان تهران؛
 • آسیب شناسی حوزه فلسفی عرفانی تهران (آسیب شناسی نظری و عملی)؛
 • نقش حکمت پژوهان تهران در تأسیس دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نوین.

ج) تحلیل آراء و اندیشه های حکیم طهران

 • تبیین وحدت تشکیکی و شخصی وجود؛
 • استفاده و الهام گیری از آیات و روایات در آراء و اندیشه های فلسفی؛
 • تفاسیر ناصواب وحدت شخصی وجود از منظر آقاعلی؛
 • برهان صدیقین به تقریر حکیم مؤسس؛
 • وجود رابط و رابطی در اندیشه آقاعلی مدرس؛
 • اقسام حمل از منظر آقای علی مدرس و تأثیر آن در مباحث حکمی؛
 • ذات و ذاتی در فلسفه و موارد کاربرد آنها؛
 • آقاعلی مدرس و تبیین اصالت وجود و طرح برخی براهین جدید؛
 • آقاعلی مدرس و تبیین بساطت وجود و ادله آن؛
 • سلب تحصیلی فقر ممکنات و نتایج آن؛
 • تشبیه و تنزیه از منظر حکیم مؤسس؛
 • معاد جسمانی از دیدگاه حکیم مؤسس.

د) مباحث تطبیقی و مقایسه ای

 • وجود لابشرط و بشرط لا از نگاه آقاعلی مدرس و آقامحمدرضا قمشه ای؛
 • مقایسه میان تعلیقات دو حکیم معاصر (سبزواری و زنوزی) بر اسفار؛
 • رابطه نفس و بدن از منظر حکیم طهران و صدرالمتألهین؛
 • تصویر معاد جسمانی از منظر حکیم صدرالمتألهین و حکیم طهران؛
 • وجود رابط و رابطی در اندیشه حکیم سبزواری و سایر اساطین حکمت (ملااسماعیل درب کوشکی، ملااحمد اردکانی، ملامصطفی قمشه ای و ملامحمد جعفر لاهیجی) و نقدهای حکیم مؤسس بر آنها؛
 • وجود محمولی از منظر کانت و آقاعلی مدرس؛
 • هلیات بسیطه و مرکبه از منظر حکمای مکتب شیراز (دوانی و سید سند) و حکیم طهران؛
 • مقایسه میان آراء ملااحمد اردکانی و آقا علی مدرس در تعلیقات اسفار؛
 • آقاعلی حکیم آغازگر فلسفه تطبیقی؛
 • وجود رابط، ساختارگرایی و پساساختارگرایی؛
 • تأثیر آراء حکیم طهران در اندیشه های اصولی محقق اصفهانی و دیگران؛
 • نقد و بررسی انتقادات مرحوم شیخ محمد صالح مازندرانی بر بدایع الحکم.

ه‍) بررسی آثار مرحوم حکیم مؤسس

 • بدایع الحکم
 • تعلیقات الاسفار (شامل تعلیقه های مفصل بر العلة والمعلول و نفس و تعلیقات بر حواشی حکیم سبزواری ملا احمد اردکانی و…)
 • تعلیقات علی حواشی صدرالمتألهین علی الهیات الشفاء
 • تعلیقات علی حواشی صدرالمتألهین علی شرح حکمة الاشراق
 • تعلیقات شرح الهدایة الاثیریه
 • تعلیقات بر لمعات الهیه
 • تعلیقة واحدة علی الحواشی الجمالیه علی الحواشی الخفریة علی شرح القوشجی علی التجرید
 • تعلیقات علی حواشی الفیّاض اللاهیجی علی شرح الاشارات
 • تعلیقات علی حواشی والده علی حواشی الفیّاض اللاهیجی علی شرح القوشجی علی التجرید
 • تعلیقة علی حاشیة رسالة سرّ القدرپ
 • رساله تاریخ حکما
 • تعلیقات شوارق الالهام
 • تعلیقات الشواهد الربوبیه
 • رسالة فی احکام الوجود والماهیة
 • رسالة حقیقة محمدیه
 • رسالة سبیل الرشاد فی اثبات المعاد
 • رسالة فی مباحث الحمل
 • رسالة فی التوحید
 • رسالة فی الوجود الرابط
 • رساله وحدت وجود صوفیه
 • رساله فوائد
 • تعلیقات بر رسالة القواعد الفقهیه میرزا محمد حسن آشتیانی
 • برخی تقریض ها و بقایای آثار مفقود

چگونگی تدوین و دریافت مقاله
ـ ضروری است خلاصه مقاله حداکثر ۳۰۰ کلمه و اصل مقاله حداکثر ۶۰۰۰ کلمه باشد.
ـ خلاصه مقاله و اصل آن در محیط WORD با فونت Times New roman یا B Lotus تایپ شود.
ـ ضروری است که همراه خلاصه مقاله، شرح حال علمی نویسنده (CV) نیز ضمیمه باشد.
ـ خلاصه مقالات ارسالی و اصل آنها پس از داوری و گزینش جهت ارائه، چاپ و یا هر دو رتبه بندی خواهند شد.

ـ مقالاتی که در این محورها و موارد مرتبط با اندیشه های حکیم طهران باشد، مورد ارزیابی قرار می گیرد.
ـمضمون مقاله نباید قبلاً در جایی چاپ شده باشد.

ـ خلاصه و اصل مقاله  به دبیرخانه همایش به آدرس الکترونیکی ذیل ارسال گردد:

info@hakim-tehran.ir
hamayesh@hekmateislami.com

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اطلاع رسانی همایش ملی حکیم طهران (www.hakim-tehran.ir) و یا به پایگاه اطلاع رسانی مجمع عالی حکمت اسلامی (www.hekmateislami.com) و یا به دبیرخانه همایش ملی واقع در قم، دفتر مجمع عالی حکمت اسلامی مراجعه و یا با شماره ۱۱ـ۳۷۷۵۷۶۱۰ـ۰۲۵ (نمابر۳۷۷۲۱۰۰۴-۰۲۵) تماس حاصل نمایند.
 

همچنین ببینید

پیش نشست اول

موضوع: پیش درآمد *** برگزار کننده: مجمع عالی حکمت اسلامی *** سخنران: آیت الله مصطفوی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *